Zásady ochrany súkromia

Prevádzkovateľ rezortu VILLA SANDY,
spoločnosť City Park Center a.s., so sídlom Bencúrova 10, 040 01 Košice, IČO: 36 213 624, ako prevádzkovateľ  informačného  systému  zverejňuje  za  účelom  dodržiavania  spravodlivosti  a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov, žiadateľov o rezerváciu, hostí) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie – Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknuté osoby,  o ktorých  sú  spracúvané  osobné  údaje  v našich  informačných  systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia.
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66       d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá  osoba  právo  podať   v zmysle  článku  77  Nariadenia  sťažnosť   Úradu   na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

City Park Center a.s., so sídlom Bencúrova 10, 040 01 Košice, IČO: 36 213 624 prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:
emailová adresa: [email protected]

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: [email protected].

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
1.EVIDENCIA UBYTOVANÝCH HOSTÍ V UBYTOVACOM ZARIADENÍ:

Účel spracúvania osobných údajov

Vedenie   databázy   ubytovaných    hostí v ubytovacom zariadení s cieľom ich kontroly pri pohybe v ubytovacom zariadení, pri ich prihlasovaní, odhlasovaní,   platení    miestnych    daní  a poplatkov, nahlasovaní na príslušné orgány.

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č.  253/1998 Z.z.  o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zákon  č.  40/1964  Zb.   Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov odo dňa ubytovania

Informácia    o    existencii    automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Ubytovaní hostia
Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresa trvalého pobytu, doba ubytovania, u cudzinca aj štátna príslušnosť a dátum narodenia

Zdroj z akého pochádzajú osobné údaje

Osobné údaje tykajúce sa dotknutej osoby môžu byť získané z nasledovného zdroja: rezervácia prostredníctvom online cestovných kancelárií  (napr.  booking.com,   airbnb.com  a pod.)

2. REZERVÁCIE STOLOV V REŠTAURAČNÝCH PRIESTOROCH:

Účel spracúvania osobných údajov

Poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb na základe rezervácie stola prostredníctvom online rezervácie na webovej stránke alebo telefonicky.

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964  Zb Občiansky  zákonník,  zákon  č.  455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní, Ústava Slovenskej republiky.

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov (súd, OČTK a priestupkový orgán)
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 deň od naplnenia účelu spracúvania
Informácia    o    existencii    automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – zákazníci, hostia
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, telefónne číslo

3. KAMEROVÝ SYSTÉM MONITURUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality.

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb a odhaľovanie kriminality

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov (súd, OČTK a priestupkový orgán)

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov

3 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré vstúpili do monitorovaného priestoru

Kategórie osobných údajov

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať, typ a ŠPZ vozidla

4. VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

Účel spracúvania osobných údajov

Vybavovanie reklamácie poskytnutých služieb a tovarov.

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov

6 mesiacov odo dňa vybavenia reklamácie

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb

Ubytovaní hostia, návštevníci prevádzky, zákazníci reštaurácií

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresa trvalého pobytu, doba ubytovania, u cudzinca aj štátna príslušnosť a dátum narodenia.

5. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb

Fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Kategória osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.

6. ZMLUVNÉ VZŤAHY

Účel spracúvania osobných údajov

V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán. V IS Zmluvné vzťahy dochádza k pripravovaniu a uzatváraniu zmluvných vzťahov o poskytnutí ubytovania a s tým súvisiacich služieb.

Právny základ

Ústava Slovenskej republiky, zákon SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon SNR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov od ukončenia plnenia zmluvy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Zmluvná strana – fyzická osoba
Kategória osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt / prechodný pobyt, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis, adresa

7. PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

Propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie informácií o aktivitách prevádzkovateľa (napr. o organizovaných podujatiach, a pod.) so zámerom budovať jeho dobré meno. Propagácia prebieha na webovom sídle prevádzkovateľa, na intranete a tiež vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os.údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 30 dní od odvolania súhlasu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb

Zamestnanci prevádzkovateľa, ubytovaní hostia, zákazníci reštaurácií, zúčastnené osoby

Kategória osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia / pracovné zaradenie, fotografia, video a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania

8.MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter (napr. o akciových pobytoch a pod.)

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov

Sprostredkovatelia – najmä marketingová a reklamná agentúra, poskytovatelia softvéru/IT služby

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 30 dní od odvolania súhlasu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby- ubytovaní hostia, potencionálni hostia, zákazníci
Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, emailová adresa

9. EKONOMIKA, ÚČTOVNÉ DOKLADY

Účel spracúvania osobných údajov

Ekonomická agenda a spracovanie účtovných dokladov   a to najmä – zmluvy, objednávky, spracovanie došlých faktúr a fakturácia odberateľom (hosťom).

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy  v platnom znení, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších   predpisov,   zákonom     NR   SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších   predpisov,   zákonom    NR    SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov. Sprostredkovateľ-    zmluvný    partner, ktorý zabezpečuje pre prevádzkovateľa účtovnú agendu

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –      fyzické osoby – záujemcovia o ubytovanie, ubytovaní hostia-      zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

–      zástupcovia dodávateľov a odberateľov

–        sprostredkovateľ – zmluvný partner prevádzkovateľa, ktorý zabezpečuje účtovnú agendu

–        zákazníci reštaurácií

Kategória osobných údajov

Osobné údaje súvisiace so správou účtovných dokladov, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e- mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo účtu

10. PRÁVNE VZŤAHY A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Účel spracúvania osobných údajov

Zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie       rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno- právnym dosahom, atď.).

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,  Zákon  NR  SR  č.  372/1990  Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy  v platnom znení.  Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov –      súdy-      exekútorské úrady,

–      orgány    štátnej    správy,    verejnej    moci a verejnej      správy      podľa     príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov

Informácia    o    existencii    automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –        ubytovaní hostia – dlžníci,-        zákazníci reštaurácií – dlžníci,

–        protistrany v sporoch,

–        iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania

Kategórie osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním sporov, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný údaj, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty

11. SŤAŽNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

Vybavovanie sťažností, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

Právny základ Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 6 mesiacov odo dňa vybavenia sťažnosti
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb –      fyzické osoby – sťažovateľ,-      osoba, ktorej sa sťažnosť týka,

–      iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností

Kategória osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním     sťažností,    najmä     meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, adresa     sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných    údajov    môžu    byť    predmetom spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo zistené v priebehu vybavovania sťažnosti Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č.  2016/679  (GDPR)  alebo  §  17  zákona    č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo zistené v  priebehu vybavovania sťažnosti

12. SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry)
Právny základ

Zákon   č.    395/2002    Z.    z.    o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon  č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu  pôsobnosti  orgánov   verejnej   moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 3 roky
Informácia    o    existencii    automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb Odosielatelia     a prijímatelia     korešpondencie (fyzické osoby)
Kategória osobných údajov

Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie  /  registratúrneho   záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu